ĐỘI NGŨ


Với 3 founder và 20+ nhân viên chúng tôi có

10+ developer
5+ nhân viên marketing
2+ nhân viên contents
4+ nhân viên thiết kế